Type I diabetic osteoporosis and osteoblast apoptosis