Alkylation of phenol with 2,5-dichloro-2,5-dimethylhexane