Synthetic approaches to 6,9:19,22-diimino-2,26:13,15-Bis(dimethyletheno)-10,12:23,25-Bis(trimethylene)-3,7,8,18,20,21-hexamethyl-1,14-diaza[26]annulene